ACTIEVOORWAARDEN ‘MAAK KANS OP EEN PICKNICKTAFEL’ 

Artikel 1 Algemeen

1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de winactie ‘Maak kans op een picknicktafel’ (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, in geschreven in de Kamer van Koophandel voor regio noordwest onder dossiernummer 01070163 (hierna: "FrieslandCampina") organiseert van 8 juli 2021 tot en met 30 augustus 2021 (hierna: de “Actieperiode”).

2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden die ook te vinden zijn op www.optimel.nl/eurest.

3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

4. Voor vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch contact opnemen met de FrieslandCampina Consumentenservice, via het telefoonnummer 0800-0765.

Artikel 2 Speelwijze
De Actie werkt als volgt:

1.      Koop een Optimel of Chocomel product
2.      De deelnemer logt in op zijn/haar Eurosparen account of maakt een account aan.
3.      De deelnemer vult een Eurosparen code in op de actiepagina www.optimel.nl/eurest. De deelnemer kan zo vaak meedoen als hij/zij wil met een maximum van 10 codes per dag. 
4.      Na afloop van de actie (de actie loopt t/m maandag 30 augustus), op woensdag 1 september 2021 ontvangen alle deelnemers een bericht of ze hebben gewonnen of niet. Dit zal gaan via E-mail.
5. Op basis van geautomatiseerde loting wordt wekelijks 1 winnaar geselecteerd, in totaal 10 winnaars. De wekelijkse deelnameperiode loopt steeds van maandag 00:00 uur tot en met zondag 23:59 uur. In de laatste week zal de actie lopen va maandag 00:00 tot en met maandag 23.59 uur.

Artikel 3 Prijzen/actieproducten

1. Het prijzenpakket bestaat uit 10x een picknicktafel ter waarde van €150,-. De totale waarde van de Actie is €1500,-.

2. Een deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan de Actie. Per huisadres stuurt FrieslandCampina maximaal 1 actieproduct toe. FrieslandCampina bezorgt prijzen alleen binnen Nederland.

3. FrieslandCampina zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van loting.

4. FrieslandCampina zal de prijswinnaars op woensdag 1 september 2021 per e-mail informeren.

5. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.

6. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie. .

Artikel 4 Deelname

1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont.

2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.

3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.

4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.

5. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.

Artikel 5 Gebruik gegevens

1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.

2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) behandelen. Meer informatie over de wijze waarop FrieslandCampina de persoonsgegevens verwerkt, is terug te vinden in de FrieslandCampina Privacy Statement (welke op verzoek van de deelnemer wordt verstrekt en/of is gepubliceerd op de Actie website).

3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.

4. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van FrieslandCampina verzameld door het Eurosparen platform van FrieslandCampina.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.

2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.

Artikel 7 Slotbepalingen

De merken Chocomel en Optimel zijn geregistreerde merken van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

Artikel 8 Diversen

1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014.

3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.

Heb je een product van Campina gekocht voorzien van het Eurosparen logo?
Dan vind je op de verpakking een unieke code. Voer deze hier in en druk op ‘ok’.