Actievoorwaarden Optimel Lunch activatie

Artikel 1 Algemeen
1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de ‘Meld je aan en maak kans op een geheel verzorgde lunch bij jou thuis’ ’ (hierna: de “Actie”) die Friesland Campina B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, organiseert van 2 september 2021 tot en met 30 september 2021 23:59 uur (hierna: de “Actieperiode”). 
2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
4. Bij vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen met de Consumentenservice van FrieslandCampina. Dit kan telefonisch via 0800-0765 (gratis, op werkdagen van 08.30-17.00 uur) of per e-mail via het contactformulier https://www.optimel.nl/nl/l/contact/ 

Artikel 2 Speelwijze
De Actie werkt als volgt:
Koop een Optimel product in jouw bedrijfsrestaurant. 
Ga naar www.optimel.nl/lunchactie 
Log in of maak (gratis) een Eurosparen account aan. 
Vul de unieke Eurosparen-code in, in het invoerveld op de actiepagina. 
Je ziet direct middels een pop-up of je gewonnen of verloren hebt. Wanneer je gewonnen hebt zul je hier ook bevestiging van ontvangen per e-mail. 
Indien je gewonnen hebt, ontvang je op een later tijdstip een e-mail met het tijdstip van bezorging. 
Winnaars zullen de lunchbox in het van te voren medegedeelde tijdslot toegestuurd krijgen naar het bij ons bekende adres. 

Artikel 3 Prijzen/actieproducten
1. Het prijzenpakket bestaat uit in totaal 92 lunchboxen ter waarde van  €22,19 per box.
2. De lunchbox bestaat uit de volgende producten, inclusief waarde: 
Optimel Drinkyoghurt Framboos €1,39
Optimel Drinkyoghurt Limited Edition Mango Kokos €1,55
Spelt brood €3,00
Hummus €1,85
Tomaatjes €0,95
Plakjes Milner kaas €2,85
Servetjes Optimel logo (4 stuks) €1,45
300g bloem €0,45
4 eieren €1,80
Bakpoeder €0,60
1 mango €1,90
Agave siroop €2,80
Kokosrasp €1,60
3. Een deelnemer kan maximaal 10 codes per dag invoeren gedurende de actieperiode.  
4. Een account kan slechts eenmalig winnen.
5. De actie is alleen geldig met Optimel codes op gespecificeerde producten:
Optimel Beker drinkyoghurt framboos (250 ml)
Optimel Beker drinkyoghurt limoen (250 ml)
Optimel Beker drinkyoghurt mango passievrucht (250 ml)
Optimel Pak drinkyoghurt framboos (500 ml)
Optimel Pak drinkyoghurt mango passievrucht (500 ml)
Optimel Fles langlekker aardbei framboos (330 ml)
Optimel Fles langlekker perzik abrikoos (330 ml)
6. FrieslandCampina bezorgt prijzen alleen binnen Nederland. 
7. FrieslandCampina zal de prijswinnaars aanwijzen met behulp van het sweepstake mechanisme: 
Dit houdt in dat er van te voren bepaalde winslots zijn ingesteld op random momenten gedurende de Actieperiode. Voor deze Actie zijn er voorafgaand 20 winslots ingeregeld. Deze winslots zijn random over de gehele actieperiode verdeeld. 
De persoon die als eerste op of na dat tijdstip/winslot de code invult, wint. 
De momenten waarop de winnaars geselecteerd worden staan dus gedurende de Actieperiode vast. 
Medewerkers van FrieslandCampina zijn niet op de hoogte van de winnende tijdsloten. 
8. De prijswinnaars worden direct op de website geïnformeerd of ze gewonnen of verloren hebben. Daarnaast zullen de winnaars een bevestigings e-mail ontvangen én een aparte mail met het tijdslot van bezorging. Wanneer je niet gewonnen hebt, ontvang je geen e-mail.  
9. Het is niet mogelijk om het aangewezen tijdslot te wijzigen. Indien de winnaar niet beschikbaar is om de prijs in ontvangst te nemen tijdens het aangewezen tijdslot, vervalt de prijs aan FrieslandCampina. 
10. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.
11. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie. 

Artikel 4 Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont. 
2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.
3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie. 
4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet. 
5. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.
6. Medewerkers van FrieslandCampina die betrokken zijn bij deze actie en door FrieslandCampina ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname. 

Artikel 5 Gebruik gegevens
1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen. 
2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) behandelen. Meer informatie over de wijze waarop FrieslandCampina de persoonsgegevens verwerkt, is terug te vinden in de FrieslandCampina Privacy Statement (welke op verzoek van de deelnemer wordt verstrekt en/of is gepubliceerd op de Actie website). 
3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.
4. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van FrieslandCampina verzameld door derden. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.

Artikel 7 Slotbepalingen
Optimel is een geregistreerd merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

Artikel 8 Diversen
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 
2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014.
3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.


Versie/datum

Versie 2. 27-08-2021

Heb je een product van Campina gekocht voorzien van het Eurosparen logo?
Dan vind je op de verpakking een unieke code. Voer deze hier in en druk op ‘ok’.